Kryteria oceny wniosków w Działaniu Badania na Rynek

Badania na Rynek to działanie, w którym instytucją zajmującą się oceną dokumentacji aplikacyjnej i przyznawaniem dofinansowania jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (w skrócie PARP). Kryteria na mocy których przyznawane jest dofinansowanie są bardzo zaostrzone. Kluczowe znaczenie mają tu zasadniczo dwa czynniki, a konkretnie:

  • Badania na Rynek to działanie, w którym instytucją zajmującą się oceną dokumentacji aplikacyjnej i przyznawaniem dofinansowania jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (w skrócie PARP)

    Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg

    innowacyjność – zarówno w przypadku technologii, jak też i produktu należy przedstawić zarówno cechy, parametry a także funkcjonalności, które wyróżniają daną technologię bądź też produkt, na który chce się uzyskać dofinansowanie, na tle alternatywnych, dostępnych na rynku rozwiązań;

  • potencjał rynkowy – badaniu podlega tu zwłaszcza konkurencyjność zaproponowanego rozwiązania, w odniesieniu do rozwiązań istniejących już na rynku. Brana jest tu również pod uwagę przewidywana wielkość rynku, która ma bezpośrednie przełożenie na sukces ekonomiczny całego projektu.

Ocena wniosków

Wnioski są punktowane w oparciu o wyżej wymienione kryteria. Mając na względzie duże zainteresowanie przedsiębiorców tego typu działaniami, decydujące o przyznaniu dofinansowania są właśnie punkty, które udało się zdobyć. Im więcej punktów – tym większe szanse na uzyskanie dofinansowania.

Trzeba tu jednak zaznaczyć, że o sukcesie projektu i przyznaniu środków przesądzają również także inne czynniki. Jest to między innymi:

  • zdolność Wnioskodawcy do sfinansowania projektu,
  • racjonalność przedstawionych wydatków,
  • a także stopień przygotowania projektu do realizacji.

Wysokość dofinansowania w ramach działania Badania na Rynek bywa różny (rozwiniecie tematu tutaj). Wiele zależy tu od rozmiaru przedsiębiorstwa oraz od województwa, w którym realizowana jest inwestycja.